glavniBanner

 

Homepage Übersetzung  

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

brisel dodik000 cefta
granica prsutijada rekvijem lekovi zvezda 11

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

second_button 

Potrebna dokumenta za izdavanje pasoša

 

 

 

 

Zahtjev za pasoš podnosi se lično. Lice prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš je u obavezi priložiti:

 

- Pasoš koji se mijenja (na uvid)
- Važeću ličnu kartu BiH (na uvid)
- Dozvolu boravka u SR Njemačkoj
-                Dokaz o plaćenoj cijeni pasoša

NAPOMENA: obzirom da je lice dužno prilikom podnošenja zahtjeva za pasoš dati precizne podatke o mjestu upisa u knjizi rodenih i knjizi državljana, da bi se izbjegli troškovi ponovnog dolaska u Ambasadu ili Generalni konzulat radi ispravke pogrešno upisanog mjesta upisa u MKR i KD u zahtjevu za pasoš i time doprinjelo bržoj obradi zahtjeva za pasoš lice koje podnosi zahtjev za pasoš može (dobrovoljno) dostaviti na uvid: izvod iz MKR-ih iz BiH i uvjerenje o državljanstvu BiH (može i starije od 6 mjeseci).

Lice koje nema važecu licnu kartu BiH potrebno je prije podnošenja zahtjeva za pasoš izvršiti evidenciju JMB-a u centralnoj evidenciji podnošenjem zahtjeva na obrascu JMB-7, uz zahtjev je potrebno priložiti:
- izvod iz MKR-ih iz BiH ne stariji od 6 mjeseci
- uvjerenje o državljanstvu iz BiH ne starije od 6 mjeseci

NAPOMENA: gradanima se skrece pažnja da posjedovanje JMB-a u pasošu ili izvodu iz MKR-ih ne znaci da je postojeci JMB i evidentiran u centralnoj evidenciji (samo odgovarajucom potvrdom nadležnog organa i važecom licnom karta se može potvrditi da je JMB evidentiran).

Zahtjev za pasoš za maloljetna lica podnose oba roditelja (ili jedan od roditelja uz ovjerenu saglasnost drugog, ili uz odluku nadležnog organa iz BiH o starateljstvu, ili ukoliko je drugi roditelj umro, ili se vodi kao nestalo lice). Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev radi akvizicije biometrijskih podataka.
Napomena: kod podnošenja zahtjeva za pasoš za maloljetno lice oba roditelja moraju imati evidentrian JMB u centralnoj evidenciji.

Cijena pasoša za lica starija od 7 godina iznosi 124 eura, za lica starosti do 7 godina 78 eura. Cijena za duplikat pasoša za lica starija od 7 godina iznosi 216 eura, za lica starosti do 7 godina iznosi 121 euro. Cijena pasoša za izbjeglice: za lica starija od 7 godina iznosi 73 eura, za lica starosti do 7 godina iznosi 50 eura, cijena duplikata pasoša za lica starija od 7 godina iznosi 119 eura, cijena duplikata pasoša za lica starosti do 7 godina iznosi 71 euro.

Preuzimanje pasoša vrši se licno, u opravdanim slucajevima urucenje se može vršiti putem pošte, troškovi dostave iznose 6 eura.

 

IZDAVANJE PUTNOG LISTA

Putni list se izdaje iskljucivo u slucaju krade ili gubitka putne isprave ili na zahtjev nadležnog organa Sr Njemacke osobama koje nemaju regulisan boravak u SR Njemackoj (koji borave u SR Njemackoj u turistickoj posjeti, poslovnoj posjeti i sl.).

Nakon prijave nestanka, DKP ce pasoš rješenjem proglasiti nevažecim. Jedan primjerak ovog rješenja urucuje se stranci, a jedan radi oglašavanja putne isprave nevažecom proslijeduje Službenom glasniku BiH.

Shodno zakonskim propisima u putni list se ne može vršiti upis, vec se izdaje svakoj osobi ponaosob, bez obzira da li se radilo o clanovima iste porodice ili ne.

Putni list se izdaje sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Bosnu i Hercegovinu, a najduže do 20 dana.

Prilikom licnog predavanja zahtjeva za izdavanje putnog lista u DKP-u neophodno je predociti slijedeca dokumenta:

- Potvrdu o prijavi gubitka ili krade pasoša izdatu od strane nadležnog njemackog organa za poslove policije ili ureda za strance

- Identifikacioni dokument (licna karta ili drugi identifikacioni dokument)

- Dvije fotografije novijeg datuma, ne iz automata i ne fotografije koje se u Njemackoj koriste za izradu biometricnog pasoša.

Zahtjev za izdavanje putnog lista za malodobna lica podnose njihovi roditelji / staratelji uz predocenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju odgovarajuci dokument o starateljstvu izdat od nadležnog organa iz BiH i izvod iz maticne knjige rodenih (radi utvrdivanja identiteta roditelja).

Ovlašteno lice DKP-a može zahtjevati i predocenje drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni za potrebnim.

Taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.

IZDAVANJE SPROVODNICE
Zahtjev za izdavanje sprovodnice radi prenosa posmrtnih ostataka (tijela ili urne) državljanina BiH podnosi rodbina preminulog ili predstavnik pogrebnog preduzeca koji je opunomocen od strane porodice umrlog. Punomoc treba biti ovjerena kod organa BiH ili SR Njemacke. Takoder, podnose se i slijedeca dokumenta:

1. Putna isprava umrlog lica,

2. Ukoliko umrla osoba nije bila u posjedu putne isprave BiH, potrebno je kao dokaz o bosansko-hercegovackom državljanstvu priložiti uvjerenje o državljanstvu,

3. internacionalni izvod iz maticne knjige umrlih, koje izdaje nadležni njemacki maticni ured,

4. Leichenpass (Sprovodnica koju izdaju nadležni organi SR Njemacke),

5. Potvrda od ljekara mrtvozornika koji je ustanovio smrt (Todesbescheinigung)

6. Potvrdu o obezbjedenom grobnom mjestu u BiH,

7. Podaci o vozilu, vozacu, i mjestu prelaska granice u BiH,
NAPOMENA :

Ukoliko je uzrok smrti umrle osobe bila zarazna bolest, potrebno obavezno priložiti odgovarajuci dokument ljekara sa dijagnozom uzroka smrti na latinskom jeziku.
Obzirom da je u ovom slucaju neophodno tražiti saglasnost nadležnog organa iz BiH za izdavanje sprovodnice, naglašavamo da se sprovodnica u ovim slucajevima nece izdati dok DKP za to ne dobije odgovarajucu saglasnost iz BiH. Stim u vezi preporucujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

Saglasnost od nadležnih tijela iz BiH se mora tražiti i za prenos posmrtnih ostataka lica koje je bilo sahranjeno (ekshumacija), tako da se i u ovom slucaju sprovodnica nece izdati dok se saglasnost ne pribavi. Takode preporucujemo da se planiranje transporta ekshumiranog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

U BiH je moguce sahraniti i lice koje nije državljanin BiH (npr. bracni drug ili roditelj koji je stranac), a sprovodnica se takoder izdaje nakon pribavljanja odgovarajuce saglasnosti iz BiH i uz prilaganje gore navedenih dokumenata. Za pribavljanje saglasnosti je potrebno uzeti u obzir vrijeme potrebno za to, te takode preporucujemo da se planiranje transporta umrlog lica obavezno prethodno dogovara sa ovlaštenim licima DKP-a i da se zahtjevi podnose blagovremeno.

Taksa za izdavanje sprovodnice iznosi 26 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.
OVJERA KOPIJA DOKUMENTA

Za ovjeru kopije dokumenta potrebno je priložiti orginalan dokumenat i uplatiti taksu u iznosu od 6 € prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.

Ukoliko se dokument sastoji od više stranica, potrebno je uplatiti taksu za prvu stranicu u iznosu od 6 €, a za svaku slijedecu po 3 €.

Ovjera kopije dokumenata se vrši samo za ona dokumenta koja su izdata od nadležnih organa ili službi BiH.
PUNOMOC, NASLJEDNICKA IZJAVA I IZJAVA

Za ovjeru potpisa na punomoci, davanje nasljednicke izjave ili bilo koje druge izjave, potrebna je licna prisutnost davaoca, ciji se identitet utvrduje na osnovu važece putne isprave BiH, te podaci o opunomoceniku (registarski broj licne karte, JMBG, datum i mjesto rodenja, prebivalište).

Taksa za ovjeru potpisa na punomoci iznosi 11 €, taksa za ovjeru potpisa na nasljednickoj izjavi, odnosno izjavi iznosi 26 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.


POTVRDE O DUŽINI BORAVKA U INOSTRANSTVU
(PRAVA NA CARINSKE OLAKŠICE U BIH)

U cilju ostvarivanja Vašeg prava na bescarinski uvoz licnih stvari, predmeta kucanstva i drugog, DKP-a BiH u Njemackoj izdaju odgovarajucu potvrdu o dužini boravka u SR Njemackoj.

Potvrda se izdaje samo onim licima koja su pravo boravka u SR Njemackoj stekla kao državljani BiH i koji svoj boravak iz SR Njemacke izmještaju trajno u BiH. Izmještanje boravka u BiH podrazumijeva poništavanje važece boravišne vize u Njemackoj. Napominjemo da se može izdati samo jedna potvrda po porodici ili kucanstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi licno jedan od punoljetnih clanova porodice uz prilaganje slijedecih dokumenata :

1. Važece putne isprave BiH svih clanova porodice,

2. Potvrda od nadležnog organa Njemacke za poslove prijave/odjave boravka o neprekidnom vremenu boravka u SR Njemackoj u trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci u vremenskom periodu od 4 godine od datuma prve prijave do zadnjeg datuma odjave boravka u kojoj su upisani svi clanovi domacinstva, koji se odjavljuju,

3. Odjava boravka iz SR Njemacke, koju izdaje nadležni inostrani organ, sa naznakom da se preseljenje vrši u BiH,

4. Za lica koja su imala status izbjeglice u SR Njemackoj u putnoj ispravi mora biti poništena viza izbjeglice pecatom (Rückkehrer-in nach Bosnien und Herzegowina).

NAPOMENA : Da bi ste mogli ostvariti Vaše pravo na carinsku olakšicu, sve stvari koje ce biti predmetom carinske olakšice moraju biti u vlasništvu najmanje 6. mjeseci, a što možete dokazati odgovarajucim racunom, darovnicom ( ukoliko su vam pojedine stvari darovane) i slicno.

Što se tice uvoza licnih automobila u BiH, gradani su obavezni da, prilikom podnošenja zahtjeva u DKP BiH u Njemackoj, dostave dokaz o korištenju automobila u Njemackoj u trajanju od najmanje šest mjeseci (datum registracije-odjave vozila u zemlju boravka, a ne datum prijave vozila na carinu u BiH).

Taksa za izdavanje potvrde o dužini boravka iznosi 26 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.

PRIJAVA ROĐENJA DJETETA

Želimo skrenuti pažnju roditeljima, cije dijete ili djeca su rodena izvan BiH, da prije podnošenja zahtjeva za izdavanje njihove putne isprave – pasoša, ukoliko to do danas nisu obavili, moraju izvršiti prijavu rodenja djeteta ili djece u nadležnom Maticnom uredu u BiH, te podnijeti zahtjev za odredivanje JMBG za dijete. Ovaj postupak može se pokrenuti i putem DKP-a.

Prijavu rodenja djeteta ili djece rodene u inostranstvu i njihov upis u maticnu knjigu rodenih BiH, dužni ste obaviti bez obzira da li za njih podnosite zahtjev za izdavanje putne isprave ili ne.

Za ovaj postupak potrebno je popuniti odgovarajuci obrazac zahtjeva, koji cete dobiti od službenog lica DKP-a i priložiti slijedece dokumenta :

1. Izvod iz maticne knjige rodenih – internacionalni obrazac, izdat od strane nadležnog maticnog ureda SR Njemacke, ne stariji od 6 mjeseci
2. Kopije putnih isprava – pasoša oba roditelja
3. Prisustvo oba roditelja je neophodno

Taksa za ovaj postupak iznosi 6 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.
ODREĐIVANJE JEDINSTVENOG MATICNOG BROJA GRAĐANA ( JMBG)

Kako bi se mogao podnijeti zahtjev za odredivanje JMBG, potrebno je priložiti slijedeca dokumenta u originalu i ne starija od 6 mjeseci :

- Izvod iz maticne knjige rodenih iz BiH (rodni list), ne stariji od 6 mjeseci
- Uvjerenje o državljanstvu BiH, ne starije od 6 mjeseci
- Kopije bh-pasoša roditelja,
- Oba roditelja podnose zahtjev za odredivanje JMBG.

Taksa za postupak odredivanja JMBG iznosi 13 € i placa se prilikom podnošenja zahtjeva. Ne može se placati u gotovini, vec bankovnom karticom ili putem banke.

 

 

Neophodni postupci u slučaju gubljenja isprava ili novca u zemljama EU i potpisnicama Šengenskog sporazuma

Šta mogu konzulati, a šta ne mogu

Adresa ambasade i konzulata Srbije u Nemačkoj

Ambasada Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj

Opšte odredbe (BIH)

 

kontakt

uslovi koriscenja

naslovna

servis