glavniBanner
second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button second_button

 

Homepage Übersetzung  

1od5 66 bregzit bih-sluzbe hr
pristina666 av000 eu5 strucnjaci 222 tara simic

Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second

Mladi najviše veruju sebi, porodici i crkvi, najmanje u institucije vlasti        

izvor: euractiv  foto:                                                                                     02.04.2019.

 mladi

 

Učenici srednjih škola u Srbiji imaju "veoma nisko poverenje u institucije državne i lokalne vlasti, dok najviše poverenja imaju u sebe, porodicu, prijatelje i versku instituciju", pokazalo je istraživanje udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske incijative (GI) iz Beograda. Istraživanje je pokazalo da su mladi u velikoj meri apolitični, da su evroskeptici i da gaje predrasude prema određenim manjinskim grupama.

Istraživanje "Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje - 10 godina posle", koje je predstavljeno 1. marta u Beogradu, pokazalo je da su učenici tih škola "malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta (75%) i televizije (53%)".

Mladi su takođe u većoj meri "evroskeptici", tako da na pitanje koliko je po njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU "samo 11% njih je rekao da im je jako važno, a 25% je odgovorilo sa nimalo".

Kada se govori o socijalnoj distanci prema pripadnicima drugih manjinskih grupa "ona generalno nije izražena, ali ipak postoji prema Albancima (36%), pripadnicima LGBT+ populacije (41%) i osobama obolelim od side (40%)".

Kada se govori o njihovom poznavanju gradiva Građanskog vaspitanja, učenici su "najmanje ovladali pojmovima kao što su rasizam ili etnocentrizam, zatim delatnostima nekih međunarodnih organizacija, uloge građana u demokratskom društvu, dok su sa druge strane dobro ovladali temama kao što je podela vlasti".

U poređenju sa rezultatima slične studije sprovedene 2009. godine, mladi su pokazali viši nivo znanja.

Takođe, učenici su "uglavnom zadovoljni različitim aspektom nastave, kompetencijama nastavnika i atmosferom na času Građanskog vaspitanja".

Dve trećine direktora smatra da bi Građansko vaspitanje trebalo da bude obavezni predmet, dok su nastavnici u najvećoj meri nezadovoljni nedostatkom udžbenika.

Za razliku od prethodne tri ispitane kategorije gde su stavovi uglavno bili pozitivni prema Građanskom vaspitanju, kod opšte populacije stav prema tom predmetu je "umereno pozitivan i 58% ispitanika ga ocenjuje važnim, dok je obaveštenost građana Srbije o tome da je taj predmet deo obrazovnog programa relativno visoka i iznosi 77 odsto".

Istraživanjem su uočeni problemi kao što je izostanak sistemske podrške tom predmetu, nepostojanje priručnika i nastavnih materijala, nedovoljna podrška nadležnog ministarstva, odnos drugih aktera obrazovnog procesa prema Građanskom vaspitanju.

Istraživanjem je ispitano znanje učenika o Građanskom vaspitanju i njihovim stavovima prema tom predmetu i demokratskim vrednostima, kao i stavovi nastavnika i direktora o istim pitanjima.

Upitnicima su ispitani učenici, nastavnici i direktori srednjih škola na uzorku od 1.073 učenika, 36 nastavnika i 20 direktora srednjih škola.

Stavove opšte populacije ispitala je IPSOS marketinška agencija na uzorku od 1.076 punoletnih građana Srbije.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta "Odbrana ljudskih prava u učionicama" sa organizacijom Civil rights defenders.

Nalazi istraživanja se mogu naći na https://www.graanske.org/wp-content/uploads/2019/03/GV-GLAVNI-NALAZI.pdf.

 

 

Hoće li Tara preživjeti 'kineski' autoput?

Kako smo porazili Engleze pre 80 godina

Ko je i koliko platio 27. mart i 5. oktobar?

Festival na kome sva čula uživaju

BiH: Skoro polovina stanovništva živi u inostranstvu

Vatikan otvara i arhivu o NDH

Internet trgovina ogrezla u prevarama

 

 

 

second_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_buttonsecond_button